logo
Wersja dla niedowidzących
  
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 O urzędzie
minus Dane adresowe
minus Status prawny
minus Dyrekcja
minus Komórki organizacyjne
minus Przedmiot działalności
minus Misja jednostki
minus Tryb działania
minus Majątek
minus Organizacja PUP
minus Rejestry
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Ochrona danych osobowych
minus Statystyki i analizy urzędu
minus Skargi i wnioski
minus Dokumenty
 Ogłoszenia
minus Informacja o uruchomieniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie monitoringu wizyjnego.
minus Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych
plus Zamówienia Publiczne
minus Zamówienia publiczne do 30 000 EURO
minus Zamówienia na usługi społeczne
plus Nabór pracowników
minus Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych
minus Obwieszczenia
minus Protokoły
plus Informacje
 Oferty pracy
minus Aktualne oferty pracy
 Sposób załatwiania spraw
minus Rejestracja
minus Pożyczka szkoleniowa
minus Realizowanie szkoleń indywidualnych
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
minus Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia
minus Środki z Państwowego Funuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalnosci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
minus Zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
minus Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
minus Bon na zasiedlenie
minus Bon stażowy
minus Bon szkoleniowy
minus Bon zatrudnieniowy
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
minus Grant na utworzenie stanowiska pracy
minus Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji
minus Przejazd na Targi Pracy i Giełdy Pracy
minus Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
minus Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
minus Pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy udzielana przez BGK
minus Prace Interwencyjne
minus Prace społecznie użyteczne
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
minus Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
minus Świadczenie aktywizacyjne
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia
 Programy i Projekty
minus Programy realizowane i zrealizowane
 Rozpoczęcie działalności
minus Ogólne zasady
minus Dla osób niepełnosprawnych: środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
 Poradnictwo zawodowe
minus Doradca Zawodowy
 Klub Pracy
minus Ogólne zasady
 Szkolenia
minus Ogólne zasady
 Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Plan przygotowania zawodowego dorosłych rok 2017
 Zasiłki i dodatki
 EURES
minus Ogólne zasady
 Biuletyn Informacji Publicznej
minus Redakcja
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Ponowne wykorzystanie
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
minus Instrukcja korzystania z BIP
minus Deklaracja dostępności dokument
 Informacje dodatkowe
minus Statut
plus Budżet
plus Dokumentacja przebiegu kontroli
minus Oświadczenia majątkowe
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Informacje dodatkowe > Statut

STATUT
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W CHORZOWIE


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej.
2. Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie jest jednostką organizacyjną Miasta Chorzów, działającą w formie wyodrębnionej, samodzielnej jednostki budżetowej, nie posiadającej osobowości prawnej.
3. Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie realizuje zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej.
4. Siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie jest – miasto Chorzów, ul. Opolska 19.
5. Terenem działania Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie jest obszar Miasta Chorzów.
6. Zwierzchnictwo nad Powiatowym Urzędem Pracy w Chorzowie sprawuje Prezydent Miasta Chorzów będący organem zatrudnienia.
§ 2

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie działa w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:
1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) i jej przepisów wykonawczych,
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DZ. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.),
4. innych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.
 
Rozdział II
Cele i zadania Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie

§ 3

Celem działania Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
§ 4

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie wykonuje zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 
Rozdział III
Organizacja Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie

§ 5

1. Powiatowym Urzędem Pracy w Chorzowie kieruje, zarządza i reprezentuje go na zewnątrz – zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa – Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Chorzów z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
2. Prawa i obowiązki z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Chorzowie wykonuje Prezydent Miasta Chorzów.
3. Dyrektor kieruje Urzędem przy pomocy Zastępcy, który zastępuje Dyrektora Urzędu w czasie jego nieobecności.
4. Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie powołuje i odwołuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie.
5. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy wobec Zastępcy Dyrektora i pozostałych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
6. Szczegółową organizację i zasady działania Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Chorzów.
§ 6

1. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie są pracownikami samorządu powiatowego.
 
Rozdział IV
Gospodarka finansowa Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie

§ 7

1. Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi jednostki budżetowe.
2. Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zarządza powierzonym mu w trwały zarząd.
3. Podstawą gospodarki finansowej Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie jest plan finansowy obejmujący dochody i wydatki, uchwalony przez Radę Miasta w Chorzowie.
4. Za zgodność gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz racjonalną gospodarkę środkami finansowymi odpowiada Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie.
5. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie realizuje zadania określone ustawą
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w ramach przyznanych środków z Funduszu Pracy.
 
Rozdział V
Postanowienia końcowe

1. Zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie dokonywane są w drodze uchwały Rady Miasta Chorzów.
2. W sprawach nie uregulowanych Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.


 
Uchwała Nr XLVII/964/06
 Rady Miasta Chorzów
 z dnia  29 czerwca 2006 r.

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Chorzowie

Na podstawie art. 238 ust. 3 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
 
Rada Miasta Chorzów
 uchwala:
 
§ 1

Nadać statut Powiatowemu Urzędowi Pracy w Chorzowie, w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Chorzów.
 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Ilość odwiedzin: 11477
Nazwa dokumentu: Statut
Osoba, która wprowadzała dane: Damian Porwolik
Data wytworzenia informacji: 2003-06-09 19:39:30
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-10 14:50:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner