logo
Wersja dla niedowidzących
  
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 O urzędzie
minus Dane adresowe
minus Status prawny
minus Dyrekcja
minus Komórki organizacyjne
minus Przedmiot działalności
minus Misja jednostki
minus Tryb działania
minus Majątek
minus Organizacja PUP
minus Rejestry
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Ochrona danych osobowych
minus Statystyki i analizy urzędu
minus Skargi i wnioski
minus Dokumenty
 Ogłoszenia
minus Informacja o uruchomieniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie monitoringu wizyjnego.
minus Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych
plus Zamówienia Publiczne
minus Zamówienia publiczne do 30 000 EURO
minus Zamówienia na usługi społeczne
plus Nabór pracowników
minus Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych
minus Obwieszczenia
minus Protokoły
plus Informacje
 Oferty pracy
minus Aktualne oferty pracy
 Sposób załatwiania spraw
minus Rejestracja
minus Pożyczka szkoleniowa
minus Realizowanie szkoleń indywidualnych
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
minus Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia
minus Środki z Państwowego Funuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalnosci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
minus Zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
minus Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
minus Bon na zasiedlenie
minus Bon stażowy
minus Bon szkoleniowy
minus Bon zatrudnieniowy
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
minus Grant na utworzenie stanowiska pracy
minus Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji
minus Przejazd na Targi Pracy i Giełdy Pracy
minus Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
minus Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
minus Pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy udzielana przez BGK
minus Prace Interwencyjne
minus Prace społecznie użyteczne
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
minus Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
minus Świadczenie aktywizacyjne
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia
 Programy i Projekty
minus Programy realizowane i zrealizowane
 Rozpoczęcie działalności
minus Ogólne zasady
minus Dla osób niepełnosprawnych: środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
 Poradnictwo zawodowe
minus Doradca Zawodowy
 Klub Pracy
minus Ogólne zasady
 Szkolenia
minus Ogólne zasady
 Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Plan przygotowania zawodowego dorosłych rok 2017
 Zasiłki i dodatki
 EURES
minus Ogólne zasady
 Biuletyn Informacji Publicznej
minus Redakcja
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Ponowne wykorzystanie
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
minus Instrukcja korzystania z BIP
minus Deklaracja dostępności dokument
 Informacje dodatkowe
minus Statut
plus Budżet
plus Dokumentacja przebiegu kontroli
minus Oświadczenia majątkowe
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Zasady przyznawania osobom niepełnosprawnym środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej regulują następujące akty prawne:

* Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r.
w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 194, poz. 1403 z późn. zm.)

Środki przyznane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej są pomocą publiczną.

O przyznanie jednorazowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej (lub ponowne podjęcie działalności lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w przypadku upływu od zaprzestania prowadzenia działalności lub ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej okresu co najmniej 12 miesięcy) może ubiegać się osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca
w zatrudnieniu.

Złożony wniosek podlega sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wnioskodawca zostaje o nich poinformowany w terminie 14 dni i wezwany do usunięcia nieprawidłowości w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Na wniosek wnioskodawcy, jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie może nastąpić w tym terminie z przyczyn nie leżących po stronie wnioskodawcy – termin może zostać przedłużony. Kompletny wniosek jest rozpatrywany w ciągu 30 dni, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały określającej zadania, na które przeznaczone są środki. Wniosek niekompletny pozostaje bez rozpatrzenia.


Kryteria rozpatrywania wniosku:


* przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mogą być przeznaczone środki
* popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność
* kalkulacja wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków
* uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy
* wysokość środków własnych wnioskodawcy
* wysokość posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ten cel w danym roku

 

Środki PFRON udzielane są w szczególności na:


* zakup maszyn, urządzeń i sprzętu niezbędnego do podjęcia działalności
* koszty związane z prawidłową instalacją i uruchomieniem w/w sprzętu
* koszty oprogramowania
* zakup towarów handlowych i materiałów niezbędnych do jej uruchomienia, gdzie na zakup towaru można przeznaczyć nie więcej niż 50% wnioskowanych środków, w tym na artykuły spożywcze nie więcej niż 30% wnioskowanych środków

* wykonanie usługi i materiałów reklamowych
* pozyskanie lokalu w części nie przekraczającej 20% kwoty udzielonych środków
* zakup środków transportu – maksymalnie do 50% wnioskowanej kwoty z wyłączaniem; zakupiony pojazd będzie wyłączną własnością wnioskodawcy; ponadto pracownik Urzędu ma prawo wymagać w uzasadnionych przypadkach przedstawienia przez wnioskodawcę aktualnych uprawnień do jego prowadzenia
* zakup przyczepy lub  lawety  z  wykorzystaniem  na  ten  cel  do  50%  przyznanych  środków
* koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem działalności gospodarczej – maksymalnie do 10% wnioskowanej kwoty

* zakup wyposażenia lokalu, gdzie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania koszt zakupu mebli nie może przekazać 30% wnioskowanej kwoty

 


Środki PFRON nie mogą zostac przeznaczone na:


* zakup udziałów lub akcji w spółkach
* nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową z zakresie drogowego transportu towarowego
* koszty związane z eksploatacją środka transportu
* zakup nieruchomości, budowli ( w tym kiosków, pawilonów itp)
* opłaty administracyjne, skarbowe i eksploatacyjne (czynsz, media)
* budowę, remont, modernizację lub adaptację obiektu przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej
* prowadzenie handlu obwoźnego i akwizycję
* zakup alkoholu
* l
easing
* pokrycie kosztów transportu/ przesyłki zakupionych rzeczy
* wynagrodzenie zatrudnionych pracowników.


Formy zabezpieczenia przyznanych środków:


* poręczenie, w tym poręczenie przez spółdzielnię socjalną
* weksel z poręczeniem wekslowym (AVAL)
* blokada rachunku bankowego
* akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika
* gwarancja bankowa
* zastaw na prawach lub rzeczach

 

Rozpatrzenie wniosku:

 

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku sporządzane jest uzasadnienie.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostaje poinformowany o tym fakcie i wezwany do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się do 14 dni od dnia doręczenia wezwania. W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji zostaje zawarta umowa w sprawie przyznania środków.

Zobowiązania wnioskodawcy, z którym zawarto umowę:

* przeznaczenie środków na cel określony w umowie
* - prowadzenie działalności (członkostwo w spółdzielni socjalnej) przez okres co najmniej 24 miesięcy z uwzględnieniem okresów choroby, powołania do odbycia zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego
* udokumentowania realizacji umowy na wezwanie
* umożliwienie zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez wnioskodawcę, w czasie obowiązywania umowy
* informowania o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian
* rozliczenia otrzymanych środków w terminie określonym w umowie
* zwrotu:
              - otrzymanych środków oraz
              - odsetek od środków, naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy
* zabezpieczenia zwrotu kwoty środków
* przechowywania przez okres 10 lat dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia


Osoba, która otrzymała środki na działalność gospodarczą nie może przeznaczyć do odsprzedaży przedmiotów i urządzeń zakupionych z przyznanych środków w okresie obowiązywania umowy.

Załączniki do pobrania: 2013-04-05 13:22:24 - Wniosek (239.00 kB)
2013-04-05 13:23:19 - Załącznik do wniosku (180.50 kB)
2013-04-05 13:23:56 - Regulamin (171.00 kB)
2013-06-07 11:57:04 - Formularz informacji przedstawianej przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (1.82 MB)
2013-06-07 11:58:08 - Oświadczenie poręczyciela o dochodach (36.00 kB)

Ilość odwiedzin: 10953
Nazwa dokumentu: Dla osób niepełnosprawnych: środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Splewiński
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Splewiński
Osoba, która wprowadzała dane: Michał Splewiński
Data wytworzenia informacji: 2011-03-03 07:48:37
Data udostępnienia informacji: 2011-03-03 07:48:37
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-07 11:58:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner