logo
Wersja dla niedowidzących
  
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 O urzędzie
minus Dane adresowe
minus Status prawny
minus Dyrekcja
minus Komórki organizacyjne
minus Przedmiot działalności
minus Misja jednostki
minus Tryb działania
minus Majątek
minus Organizacja PUP
minus Rejestry
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Ochrona danych osobowych
minus Statystyki i analizy urzędu
minus Skargi i wnioski
minus Dokumenty
 Ogłoszenia
minus Informacja o uruchomieniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie monitoringu wizyjnego.
minus Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych
plus Zamówienia Publiczne
minus Zamówienia publiczne do 30 000 EURO
minus Zamówienia na usługi społeczne
plus Nabór pracowników
minus Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych
minus Obwieszczenia
minus Protokoły
plus Informacje
 Oferty pracy
minus Aktualne oferty pracy
 Sposób załatwiania spraw
minus Rejestracja
minus Pożyczka szkoleniowa
minus Realizowanie szkoleń indywidualnych
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
minus Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia
minus Środki z Państwowego Funuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalnosci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
minus Zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
minus Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
minus Bon na zasiedlenie
minus Bon stażowy
minus Bon szkoleniowy
minus Bon zatrudnieniowy
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
minus Grant na utworzenie stanowiska pracy
minus Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji
minus Przejazd na Targi Pracy i Giełdy Pracy
minus Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
minus Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
minus Pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy udzielana przez BGK
minus Prace Interwencyjne
minus Prace społecznie użyteczne
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
minus Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
minus Świadczenie aktywizacyjne
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia
 Programy i Projekty
minus Programy realizowane i zrealizowane
 Rozpoczęcie działalności
minus Ogólne zasady
minus Dla osób niepełnosprawnych: środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
 Poradnictwo zawodowe
minus Doradca Zawodowy
 Klub Pracy
minus Ogólne zasady
 Szkolenia
minus Ogólne zasady
 Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Plan przygotowania zawodowego dorosłych rok 2017
 Zasiłki i dodatki
 EURES
minus Ogólne zasady
 Biuletyn Informacji Publicznej
minus Redakcja
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Ponowne wykorzystanie
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
minus Instrukcja korzystania z BIP
minus Deklaracja dostępności dokument
 Informacje dodatkowe
minus Statut
plus Budżet
plus Dokumentacja przebiegu kontroli
minus Oświadczenia majątkowe
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Mapa strony:

O urzędzie
   Dane adresowe
   Status prawny
   Dyrekcja
   Komórki organizacyjne
   Przedmiot działalności
   Misja jednostki
   Tryb działania
   Majątek
   Organizacja PUP
   Rejestry
   Powiatowa Rada Rynku Pracy
   Ochrona danych osobowych
   Statystyki i analizy urzędu
   Skargi i wnioski
   Dokumenty

Ogłoszenia
   Informacja o uruchomieniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie monitoringu wizyjnego.
   Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych
   Zamówienia Publiczne
      Plan postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2022
      Tryb podstawowy - Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie w 2023r
      Plan postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2023
      Aktualizacja Planu zamówień publicznych na rok 2023
   Zamówienia publiczne do 30 000 EURO
   Zamówienia na usługi społeczne
   Nabór pracowników
      Ogłoszenia o naborze
   Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych
   Obwieszczenia
   Protokoły
   Informacje
      Zmiana godzin przyjmowania interesantów w dniu 31.12.2020r.
      Sposób funkcjonowania Urzędu Pracy w Chorzowie
      Koronawirus: informacje i zalecenia
      Informacja dla osób niesłyszących
      Informacja o odbiorze raportu o opłaconych składkach

Oferty pracy
   Aktualne oferty pracy

Sposób załatwiania spraw
   Rejestracja
   Pożyczka szkoleniowa
   Realizowanie szkoleń indywidualnych
   Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
   Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
   Staże
   Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia
   Środki z Państwowego Funuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalnosci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
   Zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
   Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
   Bon na zasiedlenie
   Bon stażowy
   Bon szkoleniowy
   Bon zatrudnieniowy
   Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
   Grant na utworzenie stanowiska pracy
   Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji
   Przejazd na Targi Pracy i Giełdy Pracy
   Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
   Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
   Krajowy Fundusz Szkoleniowy
   Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
   Pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy udzielana przez BGK
   Prace Interwencyjne
   Prace społecznie użyteczne
   Przygotowanie zawodowe dorosłych
   Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
   Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia
   Roboty publiczne
   Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
   Świadczenie aktywizacyjne
   Trójstronna umowa szkoleniowa
   Zwrot kosztów przejazdu
   Zwrot kosztów zakwaterowania
   Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia

Programy i Projekty
   Programy realizowane i zrealizowane

Rozpoczęcie działalności
   Ogólne zasady
   Dla osób niepełnosprawnych: środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Poradnictwo zawodowe
   Doradca Zawodowy

Klub Pracy
   Ogólne zasady

Szkolenia
   Ogólne zasady

Przygotowanie zawodowe dorosłych
   Plan przygotowania zawodowego dorosłych rok 2017

Zasiłki i dodatki

EURES
   Ogólne zasady

Biuletyn Informacji Publicznej
   Redakcja
   Dostęp do Informacji Publicznej
   Ponowne wykorzystanie
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
   Instrukcja korzystania z BIP
   Deklaracja dostępności dokument

Informacje dodatkowe
   Statut
   Budżet
      Sprawozdania - Budżet
         Sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych
            Sprawozdanie Rb-28S za rok 2024
            Sprawozdanie Rb-28S za rok 2023
            Sprawozdanie Rb-28S za rok 2022
            Sprawozdanie Rb-28S za rok 2021
            Sprawozdanie Rb-28S za rok 2020
            Sprawozdanie Rb-28S za rok 2019
            Sprawozdanie Rb-28S za rok 2018
            Sprawozdanie Rb-28S za rok 2017
            Sprawozdanie Rb-28S za rok 2016
            Sprawozdanie Rb-28S za rok 2015
            Sprawozdanie Rb-28S za rok 2014
            Sprawozdanie Rb-28S za rok 2013
            Sprawozdanie Rb-28S za rok 2012
            Sprawozdanie Rb-28S za rok 2011
            Sprawozdanie Rb-28S za rok 2010
         Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych
            Sprawozdanie Rb-27S za rok 2024
            Sprawozdanie Rb-27S za rok 2023
            Sprawozdanie Rb-27S za rok 2022
            Sprawozdanie Rb-27S za rok 2021
            Sprawozdanie Rb-27S za rok 2020
            Sprawozdanie Rb-27S za rok 2019
            Sprawozdanie Rb-27S za rok 2018
            Sprawozdanie Rb-27S za rok 2017
            Sprawozdanie Rb-27S za rok 2016
            Sprawozdanie Rb-27S za rok 2015
            Sprawozdanie Rb-27S za rok 2014
            Sprawozdanie Rb-27S za rok 2013
            Sprawozdanie Rb-27S za rok 2012
            Sprawozdanie Rb-27S za rok 2011
            Sprawozdanie Rb-27S za rok 2010
         Sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
            Sprawozdania Rb-N za rok 2024
            Sprawozdania Rb-N za rok 2023
            Sprawozdania Rb-N za rok 2022
            Sprawozdania Rb-N za rok 2021
            Sprawozdania Rb-N za rok 2020
            Sprawozdania Rb-N za rok 2019
            Sprawozdania Rb-N za rok 2018
            Sprawozdania Rb-N za rok 2017
            Sprawozdania Rb-N za rok 2016
            Sprawozdania Rb-N za rok 2015
            Sprawozdania Rb-N za rok 2014
            Sprawozdania Rb-N za rok 2013
            Sprawozdania Rb-N za rok 2012
            Sprawozdania Rb-N za rok 2011
            Sprawozdania Rb-N za rok 2010
         Sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji
            Sprawozdania Rb-Z za rok 2024
            Sprawozdania Rb-Z za rok 2023
            Sprawozdania Rb-Z za rok 2022
            Sprawozdania Rb-Z za rok 2021
            Sprawozdania Rb-Z za rok 2020
            Sprawozdania Rb-Z za rok 2019
            Sprawozdania Rb-Z za rok 2018
            Sprawozdania Rb-Z za rok 2017
            Sprawozdania Rb-Z za rok 2016
            Sprawozdania Rb-Z za rok 2015
            Sprawozdania Rb-Z za rok 2014
            Sprawozdania Rb-Z za rok 2013
            Sprawozdania Rb-Z za rok 2012
            Sprawozdania Rb-Z za rok 2011
            Sprawozdania Rb-Z za rok 2010
         Sprawozdania opisowe z budżetu
            Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2024
            Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2023
            Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2022
            Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2021
            Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2020
            Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2019
            Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2018
            Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2017
            Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2016
            Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2015
            Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2014
            Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2013
            Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2012
            Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2011
            Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2010
         Plany jednostkowe dochodów i wydatków budżetowych
            Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2024
            Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2023
            Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2022
            Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2021
            Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2020
            Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2019
            Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2018
            Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2017
            Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2016
            Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2015
            Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2014
            Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2013
            Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2012
            Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2011
            Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2010
      Sprawozdania - Fundusz Pracy
         Sprawozdania MRPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy
            Sprawozdania MRPiPS-02 za rok 2024
            Sprawozdania MRiPS-02 za rok 2023
            Sprawozdania MRiPS-02 za rok 2022
            Sprawozdania MRPiT-02 za rok 2021
            Sprawozdania MRPiPS-02 za rok 2020
            Sprawozdania MRPiPS-02 za rok 2019
            Sprawozdania MRPiPS-02 za rok 2018
            Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2017
            Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2016
            Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2015
            Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2014
            Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2013
            Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2012
            Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2011
            Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2010
         Sprawozdania Rb-33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych
            Sprawozdania Rb-33 za rok 2024
            Sprawozdania Rb-33 za rok 2023
            Sprawozdania Rb-33 za rok 2022
            Sprawozdania Rb-33 za rok 2021
            Sprawozdania Rb-33 za rok 2020
            Sprawozdania Rb-33 za rok 2019
            Sprawozdania Rb-33 za rok 2018
            Sprawozdania Rb-33 za rok 2017
            Sprawozdania Rb-33 za rok 2016
            Sprawozdania Rb-33 za rok 2015
            Sprawozdania Rb-33 za rok 2014
            Sprawozdania Rb-33 za rok 2013
            Sprawozdania Rb-33 za rok 2012
            Sprawozdania Rb-33 za rok 2011
            Sprawozdania Rb-33 za rok 2010
         Plany finansowe Funduszu Pracy
            Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2024
            Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2023
            Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2022
            Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2021
            Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2020
            Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2019
            Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2018
            Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2017
            Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2016
            Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2015
            Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2014
            Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2013
            Plan finansowy z Funduszu Pracy za rok 2012
            Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2011
            Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2010
      Bilans jednostki
         Bilans jednostki za rok 2023
         Bilans jednostki za rok 2022
         Bilans jednostki za rok 2021
         Bilans jednostki za rok 2020
         Bilans jednostki za rok 2019
         Bilans jednostki za rok 2018
   Dokumentacja przebiegu kontroli
      Przeprowadzone kontrole w roku 2011
         Data kontroli: 17.02.2011r. - 22.02.2011r.
         Data kontroli: 02.03.2011r. - 04.03.2011r.
         Data kontroli: 13.06.2011r. - 17.06.2011r.
         Data kontroli: 28.06.2011r. - 29.06.2011r
         Data kontroli: 11.08.2011r.
         Data kontroli: 06.09.2011r.
         Data kontroli: 20.09.2011r.
      Przeprowadzone kontrole w roku 2012
         Data kontroli: 09.03.2012r. - 14.03.2012r.
         Data kontroli: 02.04.2012r. - 19.04.2012r.
         Data kontroli: 18.04.2012r.
         Data kontroli: 29.10.2012r. - 31.10.2012r.
      Przeprowadzone kontrole w roku 2013
         Data kontroli: 23.01.2013r.
         Data kontroli: 19.02.2013r. - 22.02.2013r.
         Data kontroli: 27 - 29.05.2013r.,3 - 10.06.2013r.,12 - 19.06.2013r.
         Data kontroli: 05.12.2013r. - 06.12.2013r.
      Przeprowadzone kontrole w roku 2014
         Data kontroli: 18.03.2014r. - 21.03.2014r.
         Data kontroli: 11.07.2014r. - 06.08.2014r. oraz 20.10.2014r.
      Przeprowadzone kontrole w roku 2015
         Data kontroli: 14.01.2015r.
         Data kontroli: 10.02.2015r. - 06.03.2015
         Data kontroli: 28.04.2015r. - 30.04.2015r.
         Data kontroli: 25.11.2015r. - 30.11.2015r.
      Przeprowadzone kontrole w roku 2016
         Data kontroli: 11,20,29.01.2016r.
         Data kontroli: 06.07.2016r. - 08.07.2016r.
         Data kontroli: 27.07.2016r.
         Data kontroli: 09.08.2016r. - 12.08.2016
         Data kontroli: 17.08.2016r. - 18.08.2016r.
         Data kontroli: 6,20.09.2016r.
         Data kontroli: 11.10.2016r.
      Przeprowadzone kontrole w roku 2017
         Data kontroli: 23.05.2017r. - 25.05.2017r.
         Data kontroli: 06.06.2017r. - 09.06.2017r.
         Data kontroli: 31.07.2017r. - 24.08.2017r.
      Przeprowadzone kontrole w roku 2018 / 2019
         Data kontroli: 22.05.2018r. - 23.05.2018r.
         Data kontroli: 06.07.2018r
         Data kontroli: 05.12.2018r. - 12.02.2019r.
         Data kontroli: 06.12.2018r. - 11.12.2018r.
      Przeprowadzone kontrole w roku 2019
         Data kontroli: 16.05.2019r.
         Datata kontroli: 12.06.2019r. - 14.06.2019r.
         Datata kontroli: 09.09.2019r. - 13.09.2019r.
         Datata kontroli: 05.12.2019r. - 11.12.2019r.
      Przeprowadzone kontrole w roku 2020
         Data kontroli: II - III / 2020
         Data kontroli: 10.09.2020r.
   Oświadczenia majątkowe

Urzędy Centralne
   Spis adresów
corner   corner