logo
Wersja dla niedowidzących
  
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 O urzędzie
minus Dane adresowe
minus Status prawny
minus Dyrekcja
minus Komórki organizacyjne
minus Przedmiot działalności
minus Misja jednostki
minus Tryb działania
minus Majątek
minus Organizacja PUP
minus Rejestry
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Ochrona danych osobowych
minus Statystyki i analizy urzędu
minus Skargi i wnioski
minus Dokumenty
 Ogłoszenia
minus Informacja o uruchomieniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie monitoringu wizyjnego.
minus Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych
plus Zamówienia Publiczne
minus Zamówienia publiczne do 30 000 EURO
minus Zamówienia na usługi społeczne
plus Nabór pracowników
minus Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych
minus Obwieszczenia
minus Protokoły
plus Informacje
 Oferty pracy
minus Aktualne oferty pracy
 Sposób załatwiania spraw
minus Rejestracja
minus Pożyczka szkoleniowa
minus Realizowanie szkoleń indywidualnych
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
minus Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia
minus Środki z Państwowego Funuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalnosci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
minus Zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
minus Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
minus Bon na zasiedlenie
minus Bon stażowy
minus Bon szkoleniowy
minus Bon zatrudnieniowy
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
minus Grant na utworzenie stanowiska pracy
minus Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji
minus Przejazd na Targi Pracy i Giełdy Pracy
minus Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
minus Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
minus Pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy udzielana przez BGK
minus Prace Interwencyjne
minus Prace społecznie użyteczne
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
minus Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
minus Świadczenie aktywizacyjne
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia
 Programy i Projekty
minus Programy realizowane i zrealizowane
 Rozpoczęcie działalności
minus Ogólne zasady
minus Dla osób niepełnosprawnych: środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
 Poradnictwo zawodowe
minus Doradca Zawodowy
 Klub Pracy
minus Ogólne zasady
 Szkolenia
minus Ogólne zasady
 Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Plan przygotowania zawodowego dorosłych rok 2017
 Zasiłki i dodatki
 EURES
minus Ogólne zasady
 Biuletyn Informacji Publicznej
minus Redakcja
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Ponowne wykorzystanie
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
minus Instrukcja korzystania z BIP
minus Deklaracja dostępności dokument
 Informacje dodatkowe
minus Statut
plus Budżet
plus Dokumentacja przebiegu kontroli
minus Oświadczenia majątkowe
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Szkolenia > Ogólne zasady

 

Szkolenia

Zasady kierowania na szkolenia.

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych w celu podniesienia ich kwalifikacji  zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na  podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

 
  1) braku kwalifikacji zawodowych;
  2)  konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
  3)  utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
  4)  braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
 
Szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy; w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.
 
 Finansowanie kosztów szkoleń.
 
Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300 % przeciętnego wynagrodzenia.
 
Stypendium.
Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez starostę, przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy.
Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.
Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120 % zasiłku dla bezrobotnych , jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20 % zasiłku dla bezrobotnych.
Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.
 
Skierowany przez starostę na szkolenie w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów. Bezrobotnemu skierowanemu przez starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, przysługuje stypendium w wysokości    20 % zasiłku dla bezrobotnych, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki  na ubezpieczenia społeczne.
 
Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia, z wyjątkiem przypadku, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia , innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
 
 Osoba poszukująca  pracy, która:
   1)  jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  2)  jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji,                                  z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  3)  otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  4)  uczestniczy w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  5)  jest żołnierzem rezerwy,
  6)  pobiera rentę szkoleniową,
  7)  pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6,
  8)  podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem
  9) jest pracownikiem lub osobą wykonującą  inną  pracę  zarobkową  lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat  i powyżej, zainteresowaną pomocą w rozwoju zawodowym, zarejestrowaną w urzędzie pracy
      -      może korzystać z takich usług jak: szkolenia, sfinansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych.
Osobom poszukującym pracy, o których mowa powyżej w okresie odbywania szkolenia   i studiów podyplomowych stypendium nie przysługuje.

 

Studia podyplomowe.

Starosta, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100 %, jednak nie więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia.
W przypadku gdy bezrobotny w trakcie odbywania studiów podyplomowych podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się dofinansowania kosztów tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.
W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich finansowanie  z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.
Bezrobotnemu, któremu starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w  tych studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku dla bezrobotnych.
Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się wypłaty stypendium do planowanego terminu ukończenia tych studiów.
 
Finansowanie kosztów egzaminów.
 
Starosta, na wniosek bezrobotnego może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, jeżeli uzasadni on celowość tej formy wsparcia.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2013r.  poz. 674 z późn. zm.)

Ilość odwiedzin: 15708
Nazwa dokumentu: Ogólne zasady
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Tkaczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Tkaczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Damian Porwolik
Data wytworzenia informacji: 2004-06-17 07:25:28
Data udostępnienia informacji: 2006-07-19 07:18:46
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-10 14:05:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner