logo
Wersja dla niedowidzących
  
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 O urzędzie
minus Dane adresowe
minus Status prawny
minus Dyrekcja
minus Komórki organizacyjne
minus Przedmiot działalności
minus Misja jednostki
minus Tryb działania
minus Majątek
minus Organizacja PUP
minus Rejestry
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Ochrona danych osobowych
minus Statystyki i analizy urzędu
minus Skargi i wnioski
minus Dokumenty
 Ogłoszenia
minus Informacja o uruchomieniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie monitoringu wizyjnego.
minus Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych
plus Zamówienia Publiczne
minus Zamówienia publiczne do 30 000 EURO
minus Zamówienia na usługi społeczne
plus Nabór pracowników
minus Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych
minus Obwieszczenia
minus Protokoły
plus Informacje
 Oferty pracy
minus Aktualne oferty pracy
 Sposób załatwiania spraw
minus Rejestracja
minus Pożyczka szkoleniowa
minus Realizowanie szkoleń indywidualnych
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
minus Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia
minus Środki z Państwowego Funuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalnosci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
minus Zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
minus Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
minus Bon na zasiedlenie
minus Bon stażowy
minus Bon szkoleniowy
minus Bon zatrudnieniowy
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
minus Grant na utworzenie stanowiska pracy
minus Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji
minus Przejazd na Targi Pracy i Giełdy Pracy
minus Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
minus Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
minus Pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy udzielana przez BGK
minus Prace Interwencyjne
minus Prace społecznie użyteczne
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
minus Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
minus Świadczenie aktywizacyjne
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia
 Programy i Projekty
minus Programy realizowane i zrealizowane
 Rozpoczęcie działalności
minus Ogólne zasady
minus Dla osób niepełnosprawnych: środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
 Poradnictwo zawodowe
minus Doradca Zawodowy
 Klub Pracy
minus Ogólne zasady
 Szkolenia
minus Ogólne zasady
 Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Plan przygotowania zawodowego dorosłych rok 2017
 Zasiłki i dodatki
 EURES
minus Ogólne zasady
 Biuletyn Informacji Publicznej
minus Redakcja
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Ponowne wykorzystanie
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
minus Instrukcja korzystania z BIP
minus Deklaracja dostępności dokument
 Informacje dodatkowe
minus Statut
plus Budżet
plus Dokumentacja przebiegu kontroli
minus Oświadczenia majątkowe
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy


        

Jaki jest główny cel refundacji kosztów wyposażenia/ doposażenia stanowisk pracy?

Celem refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy jest pomoc dla pracodawców zamierzających zatrudnić bezrobotnych skierowanych przez urzędy pracy.

Kogo należy zatrudnić, aby otrzymać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy?

Na refundowanym stanowisku pracy może być zatrudniony bezrobotny zarejestrowany i skierowany przez urząd pracy. Osoba bezrobotna jest kierowana do pracodawcy na podstawie ustalonego dla niej profilu pomocy i zgodnie z indywidualnym planem działania.

Kto może otrzymać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy?

O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy mogą starać się:

  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym osoby fizyczne i prawne,
  • niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły,
  • producenci rolni, tj. zamieszkujący lub mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadacze gospodarstwa rolnego lub prowadzący dział specjalny produkcji rolnej, zatrudniający co najmniej przez pół roku jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

Co zyskują pracodawcy otrzymąjący refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy?

Pracodawca, który zatrudni skierowanego bezrobotnego na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy, może otrzymać zwrot kosztów utworzonego stanowiska pracy w wysokości nieprzekraczającej 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Refundacja jest przyznawana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W jaki sposób starać się o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy?

Pracodawca zamierzający zatrudnić skierowanego bezrobotnego na utworzonym stanowisku pracy powinien złożyć wniosek do starosty/urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce wykonywania pracy skierowanego bezrobotnego. Do wniosku pracodawca musi dołączyć oświadczenia o spełnieniu niezbędnych wymogów do uzyskania refundacji. Pracodawca będący beneficjentem pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) do wniosku o refundację musi dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie określonym w art. 37 tej ustawy oraz informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a powołanej wyżej ustawy, przedkładane na wymaganym formularzu.

Jeśli wniosek zostanie uwzględniony, starosta zawiera z pracodawcą umowę o refundację. Podmiot, który otrzymał refundację, jest obowiązany dokonać zwrotu otrzymanych środków, jeżeli zatrudniał na utworzonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego łącznie przez okres krótszy niż 24 miesiące albo naruszył inne warunki umowy o refundację.

Podstawa prawna:

art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

załączniki do pobrania na stronie : https://chorzow.praca.gov.pl/

Ilość odwiedzin: 27798
Nazwa dokumentu: Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Nawojska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Nawojska
Osoba, która wprowadzała dane: Mateusz Stempiński
Data wytworzenia informacji: 2003-07-08 09:03:56
Data udostępnienia informacji: 2006-07-18 11:25:51
Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-12 14:25:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner