logo
Wersja dla niedowidzących
  
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 O urzędzie
minus Dane adresowe
minus Status prawny
minus Dyrekcja
minus Komórki organizacyjne
minus Przedmiot działalności
minus Misja jednostki
minus Tryb działania
minus Majątek
minus Organizacja PUP
minus Rejestry
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Ochrona danych osobowych
minus Statystyki i analizy urzędu
minus Skargi i wnioski
minus Dokumenty
 Ogłoszenia
minus Informacja o uruchomieniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie monitoringu wizyjnego.
minus Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych
plus Zamówienia Publiczne
minus Zamówienia publiczne do 30 000 EURO
minus Zamówienia na usługi społeczne
plus Nabór pracowników
minus Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych
minus Obwieszczenia
minus Protokoły
plus Informacje
 Oferty pracy
minus Aktualne oferty pracy
 Sposób załatwiania spraw
minus Rejestracja
minus Pożyczka szkoleniowa
minus Realizowanie szkoleń indywidualnych
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
minus Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia
minus Środki z Państwowego Funuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalnosci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
minus Zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
minus Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
minus Bon na zasiedlenie
minus Bon stażowy
minus Bon szkoleniowy
minus Bon zatrudnieniowy
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
minus Grant na utworzenie stanowiska pracy
minus Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji
minus Przejazd na Targi Pracy i Giełdy Pracy
minus Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
minus Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
minus Pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy udzielana przez BGK
minus Prace Interwencyjne
minus Prace społecznie użyteczne
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
minus Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
minus Świadczenie aktywizacyjne
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia
 Programy i Projekty
minus Programy realizowane i zrealizowane
 Rozpoczęcie działalności
minus Ogólne zasady
minus Dla osób niepełnosprawnych: środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
 Poradnictwo zawodowe
minus Doradca Zawodowy
 Klub Pracy
minus Ogólne zasady
 Szkolenia
minus Ogólne zasady
 Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Plan przygotowania zawodowego dorosłych rok 2017
 Zasiłki i dodatki
 EURES
minus Ogólne zasady
 Biuletyn Informacji Publicznej
minus Redakcja
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Ponowne wykorzystanie
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
minus Instrukcja korzystania z BIP
minus Deklaracja dostępności dokument
 Informacje dodatkowe
minus Statut
plus Budżet
plus Dokumentacja przebiegu kontroli
minus Oświadczenia majątkowe
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


O urzędzie > Organizacja PUP

 

Organizacja PUP


TELEFON:
032 34 97 101
032 34 97 127
fax. 032 34 97 100

 

W przypadku braku możliwości dokonania rejestracji elektronicznej lub prerejestracji od dnia 4 maja br. rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy odbywa się w siedzibie Urzędu, po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu oraz pobraniu karty rejestracyjnej wraz z oświadczeniem, informacją dla osób rejestrujących się i informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

- od poniedziałku do środy w godz. od 7,30 do 14,00
- w czwartek w godz. od 7,30 do 16,00
- w piątek w godz. od 7,30 do 13,00

Godziny pracy Urzędu:
- od poniedziałku do środy w godz. od 7,00 do 15,00
- w czwartek w godz. od 7,00 do 16,30
- w piątek w godz. od 7,00 do 13,30

 

   PARTER (Centrum Aktywizacji Zawodowej)

     AKTYWNA POCZEKALNIA
 
      stanowisko nr 2 (tel. 032 3497-129)

 • obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy z nazwiskami na literę: I, K
 • oferty pracy
 • poradnictwo zawodowe

    stanowisko nr 3 (tel. 032 3497-129)  

 • obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy z nazwiskami na literę: N, O,R, V, W
 • przyjmowanie i przedstawianie ofert pracy

   stanowisko nr 6 (tel. 032 3497-134)  

 • obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy z nazwiskami na literę: E, J, S, U
 • przyjmowanie i przedstawianie ofert pracy

   stanowisko nr 7 (tel. 032 3497-134)  

 • obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy z nazwiskami na literę: A, F, H, Ł, Ś
 • przyjmowanie i przedstawianie ofert pracy
 • przyjmowanie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom


      
   DZIAŁ INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY I SZKOLEŃ
   (tel. kom. 692 576 118)

  

    pokój nr 1 (tel. 032 3497-165)

 • Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy i Szkoleń

 • organizacja prac interwencyjnych

 • dofinansowanie kosztów zatrudnienia w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

    pokój nr 2 (tel. 032 3497-122)

 • finansowanie wyposażeń i doposażeń miejsc pracy

 • udzielanie dotacji na działalność gospodarczą

 • finansowanie wyposażeń i doposażeń miejsc pracy ze środków PFRON

 • udzielanie dotacji na działalność gospodarczą ze środków PFRON

 • bon na zasiedlenie do 30 r.ż

    pokój nr 2 (tel. 032 3497-110)

 • szkolenia zawodowe

 • bon szkoleniowy do 30 r.ż

 • studia podyplomowe

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy

    pokój nr 3 (tel. 032 3497-119 )

 • staże

 • dofinansowanie wynagrodzenia dla osoby powyżej 50 r. ż.

    pokój nr 4

          stanowisko nr 1 (tel. 032 3497-107)
 • obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy z nazwiskami na literę: B, C, Ć, D
 • przyjmowanie i przedstawianie ofert pracy
 • poradnictwo zawodowe i biznesowe

         stanowisko nr 4 (tel. 032 3497-107)  

 • obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy z nazwiskami na literę: L, P, T, Z, Ź, Ż
 • przyjmowanie i przedstawianie ofert pracy

      stanowisko nr 5 (tel. 032 3497-107)   

 • obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy z nazwiskami na literę: G, M
 • przyjmowanie i przedstawianie ofert pracy

    pokój nr 5 (tel. 032 3497-140)

 • Kierownik Działu Rozwoju Zasobów Ludzkich

    KANCELARIA (tel. 032 3497-128)

 • udzielanie informacji
 • przyjmowanie wniosków, oświadczeń, pism

   I PIĘTRO

    pokój nr 10 (tel. 032 3497-118)

 • Zespół ds. projektów

    pokój nr 11 (tel. 032 3497-102)

 • Główny Księgowy

    SEKRETARIAT - pokój nr 13 (tel. 032 3497-101, 032 3497-127, Fax. 032 3497-100)

 • Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
 • Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

    pokój nr 15 (tel. 032 3497-111)

 • księgowość

    pokój nr 17 (tel. 032 3497-121)

 • Stanowisko ds. Organizacyjno-Kadrowo-Administracyjnych

    pokój nr 18 (tel. 032 3497-112)

 • Stanowisko ds. Organizacyjno-Kadrowo-Administracyjnych
 • Zamówienia Publiczne

    pokój nr 19 (tel. 032 3497-114)

 • księgowość

  II PIĘTRO

    pokój nr 22 (tel. 032 3497-126)

 • KASA

   pokój nr 23 (tel. 032 3497-105)

 • rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
 • rejestracja elektroniczna
 • informacja w sprawie rejesreacji

przyjmowanie petentów do rejestracji odbywa się od poniedziałku do środy od godz. 7:30 do godz. 13:00 , czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:00 , w piątek od godz. 7:30 do godz. 12:00 po pobraniu numerka do rejestracji z automatu znajdującego się na aktywnej poczekalni.

 Rejestracja elektroniczna i rezerwacja terminu rejestracji odbywa się przez internet za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl


    pokój nr 25 (tel. 032 3497-106)

 • stanowisko do spraw zabezpieczenia społecznego
  dodatki aktywizacyjne
 • informacja w sprawie rejesreacji

    pokój nr 29 (tel. 032 34 97 117, tel. kom. 0 887 873 108)

 • Punkt Pośrednictwa Pracy OHP

    pokój nr 31 (tel. 032 3497-103)

 • stypendia z tytułu podjęcia dalszej nauki
 • zgłaszanie zmian związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym oraz zgłaszanie członków rodziny do tego ubezpieczenia
 • informacje o uzyskanych dochodach PIT 11
 • informacja w sprawie rejesreacji

    pokój nr 32 (tel. 032 3497-108)

 • obsługa osób zgłaszających nabycie prawa do emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku stałego
 • zgłaszanie zmiany miejsca zameldowania
 • informacja w sprawie rejesreacji

   pokój nr 33 (tel. 032 3497-132)

 • Kierownik Referatu ds. Ewidencji, Informacji i Świadczeń
 • umawianie rejestracji osobistej

Ilość odwiedzin: 50862
Nazwa dokumentu: Organizacja PUP
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Mateusz Stempiński
Data wytworzenia informacji: 2003-04-11 12:25:04
Data udostępnienia informacji: 2006-07-19 08:58:10
Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-28 07:32:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner