logo
Wersja dla niedowidzących
  
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 O urzędzie
minus Dane adresowe
minus Status prawny
minus Dyrekcja
minus Komórki organizacyjne
minus Przedmiot działalności
minus Misja jednostki
minus Tryb działania
minus Majątek
minus Organizacja PUP
minus Rejestry
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Ochrona danych osobowych
minus Statystyki i analizy urzędu
minus Skargi i wnioski
minus Dokumenty
 Ogłoszenia
minus Informacja o uruchomieniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie monitoringu wizyjnego.
minus Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych
plus Zamówienia Publiczne
minus Zamówienia publiczne do 30 000 EURO
minus Zamówienia na usługi społeczne
plus Nabór pracowników
minus Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych
minus Obwieszczenia
minus Protokoły
plus Informacje
 Oferty pracy
minus Aktualne oferty pracy
 Sposób załatwiania spraw
minus Rejestracja
minus Pożyczka szkoleniowa
minus Realizowanie szkoleń indywidualnych
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
minus Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia
minus Środki z Państwowego Funuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalnosci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
minus Zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
minus Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
minus Bon na zasiedlenie
minus Bon stażowy
minus Bon szkoleniowy
minus Bon zatrudnieniowy
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
minus Grant na utworzenie stanowiska pracy
minus Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji
minus Przejazd na Targi Pracy i Giełdy Pracy
minus Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
minus Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
minus Pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy udzielana przez BGK
minus Prace Interwencyjne
minus Prace społecznie użyteczne
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
minus Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
minus Świadczenie aktywizacyjne
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia
 Programy i Projekty
minus Programy realizowane i zrealizowane
 Rozpoczęcie działalności
minus Ogólne zasady
minus Dla osób niepełnosprawnych: środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
 Poradnictwo zawodowe
minus Doradca Zawodowy
 Klub Pracy
minus Ogólne zasady
 Szkolenia
minus Ogólne zasady
 Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Plan przygotowania zawodowego dorosłych rok 2017
 Zasiłki i dodatki
 EURES
minus Ogólne zasady
 Biuletyn Informacji Publicznej
minus Redakcja
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Ponowne wykorzystanie
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
minus Instrukcja korzystania z BIP
minus Deklaracja dostępności dokument
 Informacje dodatkowe
minus Statut
plus Budżet
plus Dokumentacja przebiegu kontroli
minus Oświadczenia majątkowe
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Sposób załatwiania spraw > Bon na zasiedlenie

 

 

Bon na zasiedlenie


 

Co to jest bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia ?

Bon na zasiedlenie stanowi gwarancję przyznania bezrobotnemu do 30 roku życia środków finansowych na pokrycie kosztów m. in. zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Wysokość przyznanych w ramach bonu środków finansowych na zasiedlenie nie może przekraczać 200% przeciętnego wynagrodzenia.

Celem tego instrumentu jest zachęcenie młodych bezrobotnych do samodzielnego podejmowania pracy poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Powyższy instrument stanowi również pomoc dla pracodawcy w pozyskaniu mobilnych pracowników.

Jakie są warunki przyznania bezrobotnemu bonu na zasiedlenie?

Przyznanie bonu musi wynikać z ustalonego dla bezrobotnego profilu pomocy i być ujęte w indywidualnym planie działania.

Bon na zasiedlenie jest przyznawany na wniosek bezrobotnego, o ile spełnione są łącznie następujące warunki:

  •  praca pozwala na uzyskanie wynagrodzenia lub przychodu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne;
  • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem pracy wynosi co najmniej 80 km lub czas przejazdu do miejsca pracy i z powrotem przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
  • posiadacz bonu powinien pozostawać w zatrudnieniu, wykonywać inną pracę zarobkową lub prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 6 miesięcy w okresie 8 miesięcy; może to być praca u kilku pracodawców.

Jakie są obowiązki bezrobotnego, który otrzymał bon na zasiedlenie?

Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie podpisuje ze starostą umowę. Na podstawie tej umowy w okresie do 30 dni od dnia otrzymania bonu, bezrobotny musi dostarczyć do urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku dot. wymaganej odległości nowego miejsca zamieszkania w związku z pracą od miejsca dotychczasowego zamieszkania. Osoba korzystająca z bonu na zasiedlenie powinna także w terminie do 8 miesięcy od dnia otrzymania tego bonu udokumentować posiadanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

Podstawa prawna:

art. 66n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ilość odwiedzin: 7797
Nazwa dokumentu: Bon na zasiedlenie
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Nawojska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Nawojska
Osoba, która wprowadzała dane: Mateusz Stempiński
Data wytworzenia informacji: 2015-07-15 10:51:04
Data udostępnienia informacji: 2015-07-15 10:51:04
Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-12 14:28:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner