logo
Wersja dla niedowidzących
  
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 O urzędzie
minus Dane adresowe
minus Status prawny
minus Dyrekcja
minus Komórki organizacyjne
minus Przedmiot działalności
minus Misja jednostki
minus Tryb działania
minus Majątek
minus Organizacja PUP
minus Rejestry
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Ochrona danych osobowych
minus Statystyki i analizy urzędu
minus Skargi i wnioski
minus Dokumenty
 Ogłoszenia
minus Informacja o uruchomieniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie monitoringu wizyjnego.
minus Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych
plus Zamówienia Publiczne
minus Zamówienia publiczne do 30 000 EURO
minus Zamówienia na usługi społeczne
plus Nabór pracowników
minus Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych
minus Obwieszczenia
minus Protokoły
plus Informacje
 Oferty pracy
minus Aktualne oferty pracy
 Sposób załatwiania spraw
minus Rejestracja
minus Pożyczka szkoleniowa
minus Realizowanie szkoleń indywidualnych
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
minus Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia
minus Środki z Państwowego Funuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalnosci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
minus Zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
minus Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
minus Bon na zasiedlenie
minus Bon stażowy
minus Bon szkoleniowy
minus Bon zatrudnieniowy
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
minus Grant na utworzenie stanowiska pracy
minus Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji
minus Przejazd na Targi Pracy i Giełdy Pracy
minus Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
minus Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
minus Pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy udzielana przez BGK
minus Prace Interwencyjne
minus Prace społecznie użyteczne
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
minus Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
minus Świadczenie aktywizacyjne
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia
 Programy i Projekty
minus Programy realizowane i zrealizowane
 Rozpoczęcie działalności
minus Ogólne zasady
minus Dla osób niepełnosprawnych: środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
 Poradnictwo zawodowe
minus Doradca Zawodowy
 Klub Pracy
minus Ogólne zasady
 Szkolenia
minus Ogólne zasady
 Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Plan przygotowania zawodowego dorosłych rok 2017
 Zasiłki i dodatki
 EURES
minus Ogólne zasady
 Biuletyn Informacji Publicznej
minus Redakcja
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Ponowne wykorzystanie
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
minus Instrukcja korzystania z BIP
minus Deklaracja dostępności dokument
 Informacje dodatkowe
minus Statut
plus Budżet
plus Dokumentacja przebiegu kontroli
minus Oświadczenia majątkowe
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

 

Pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy udzielana przez BGK


 

Jaki jest główny cel pożyczki na utworzenie stanowiska pracy?

Celem pożyczki na utworzenie stanowiska pracy jest wsparcie rozwoju podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niepublicznego szkolnictwa, żłobków i klubów dziecięcych oraz producentów rolnych, a także pomoc w zatrudnieniu osób bezrobotnych.

Kogo należy zatrudnić, aby otrzymać pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy?

Na utworzonym ze środków pożyczkowych stanowisku pracy powinien być zatrudniony bezrobotny, w tym bezrobotny zarejestrowany i skierowany przez urząd pracy. Osoba bezrobotna jest kierowana do pracodawcy przez urząd pracy na podstawie ustalonego dla niej profilu pomocy i zgodnie z indywidualnym planem działania.

Kto może otrzymać pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy?

O pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego (w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy) mogą ubiegać się:

– podmioty prowadzące działalność gospodarczą;

– niepubliczne szkoły, niepubliczne przedszkola;

– żłobki lub kluby dziecięce tworzone i prowadzone przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;

– producenci rolni, tj. zamieszkujący lub mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadacze gospodarstwa rolnego lub prowadzący dział specjalny produkcji rolnej, zatrudniający co najmniej przez pół roku jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

Co zyskują pracodawcy i jakie warunki muszą spełnić aby otrzymać pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy?

Kwota pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego nie może przekraczać wysokości 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pożyczka jest oprocentowana na zasadach preferencyjnych. Okres spłaty pożyczki wynosi do 3 lat.

Oprocentowanie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy jest stałe i wynosi, w skali roku, 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Pożyczkobiorca nie ponosi żadnych opłat i kosztów z tytułu udzielonej pożyczki.

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy jest przyznawana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W jaki sposób starać się o przyznanie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy?

Pożyczek udzielają pośrednicy finansowi wyłonieni przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pośrednikiem finansowym może zostać bank lub instytucja finansowa, w rozumieniu prawa bankowego. Szczegółowe informacje dotyczące wybranych pośrednikach finansowych zamieszczone są na stronie internetowej BGK (www.bgk.com.pl) który jest odpowiedzialny za prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych w tym zakresie, jak również są one dostępne w powiatowych urzędach pracy.

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy jest udzielana na podstawie umowy, na wniosek zainteresowanego podmiotu, po przedstawieniu kosztorysu dotyczącego tworzonego stanowiska pracy.

Pracodawca lub przedsiębiorca będący beneficjentem pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn.zm.) do zawieranej umowy musi dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie określonym w art. 37 tej ustawy oraz informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a powołanej wyżej ustawy, przedkładane na wymaganym formularzu.

Jakie są obowiązki pożyczkobiorców?

Pożyczkobiorcy, którym została udzielona pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy, są obowiązani poinformować, powiatowy urząd pracy oraz pośrednika finansowego o zatrudnieniu bezrobotnego.

Kiedy pożyczka na utworzenie stanowiska pracy może zostać umorzona?

Pożyczka może zostać umorzona w całości lub w części, jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 56 i art. 57 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Umorzenie pożyczki dokonane na podstawie przesłanek wynikających z art. 56 pkt 5 i art. 57 pkt 1 ustawy o finansach publicznych stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Kiedy pożyczka na utworzenie stanowiska pracy podlega zwrotowi?

Pożyczka podlega zwrotowi wówczas, gdy pożyczkobiorca zatrudniał na utworzonym stanowisku pracy bezrobotnego przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszył inne warunki umowy.

Podstawa prawna:

art. 61e-61x ust ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ilość odwiedzin: 6217
Nazwa dokumentu: Pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy udzielana przez BGK
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Nawojska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Nawojska
Osoba, która wprowadzała dane: Mateusz Stempiński
Data wytworzenia informacji: 2015-07-15 12:29:45
Data udostępnienia informacji: 2015-07-15 12:29:45
Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-12 14:32:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner