logo
Wersja dla niedowidzących
  
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 O urzędzie
minus Dane adresowe
minus Status prawny
minus Dyrekcja
minus Komórki organizacyjne
minus Przedmiot działalności
minus Misja jednostki
minus Tryb działania
minus Majątek
minus Organizacja PUP
minus Rejestry
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Ochrona danych osobowych
minus Statystyki i analizy urzędu
minus Skargi i wnioski
minus Dokumenty
 Ogłoszenia
minus Informacja o uruchomieniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie monitoringu wizyjnego.
minus Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych
plus Zamówienia Publiczne
minus Zamówienia publiczne do 30 000 EURO
minus Zamówienia na usługi społeczne
plus Nabór pracowników
minus Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych
minus Obwieszczenia
minus Protokoły
plus Informacje
 Oferty pracy
minus Aktualne oferty pracy
 Sposób załatwiania spraw
minus Rejestracja
minus Pożyczka szkoleniowa
minus Realizowanie szkoleń indywidualnych
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
minus Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia
minus Środki z Państwowego Funuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalnosci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
minus Zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
minus Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
minus Bon na zasiedlenie
minus Bon stażowy
minus Bon szkoleniowy
minus Bon zatrudnieniowy
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
minus Grant na utworzenie stanowiska pracy
minus Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji
minus Przejazd na Targi Pracy i Giełdy Pracy
minus Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
minus Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
minus Pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy udzielana przez BGK
minus Prace Interwencyjne
minus Prace społecznie użyteczne
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
minus Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
minus Świadczenie aktywizacyjne
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia
 Programy i Projekty
minus Programy realizowane i zrealizowane
 Rozpoczęcie działalności
minus Ogólne zasady
minus Dla osób niepełnosprawnych: środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
 Poradnictwo zawodowe
minus Doradca Zawodowy
 Klub Pracy
minus Ogólne zasady
 Szkolenia
minus Ogólne zasady
 Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Plan przygotowania zawodowego dorosłych rok 2017
 Zasiłki i dodatki
 EURES
minus Ogólne zasady
 Biuletyn Informacji Publicznej
minus Redakcja
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Ponowne wykorzystanie
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
minus Instrukcja korzystania z BIP
minus Deklaracja dostępności dokument
 Informacje dodatkowe
minus Statut
plus Budżet
plus Dokumentacja przebiegu kontroli
minus Oświadczenia majątkowe
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego


Nazwa i adres podmiotu publicznego
Powiatowy Urząd Pracy ul.Opolska 19 41-500 Chorzów
Numer identyfikacyjny REGON
27671887000000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
sekretariat@pupchorzow.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
kancelaria@pupchorzow.pl
Telefon kontaktowy
323497121
Data
2021-03-23
Miejscowość
Chorzów
Lokalizacja siedziby podmiotu Województwo
WOJ. ŚLĄSKIE
Powiat
Powiat m. Chorzów
Gmina
M. Chorzów (gmina miejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do: [ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

1
1.    Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?
[ X ] NIE
2.    Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?
[ X ] NIE
3.    Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] TAK
4.    Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?
[ X ] TAK
5.    Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] TAK

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie znajduje się przy ul. Opolskiej 19. Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wejście główne jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych natomiast pozostałe w schody. Nad wejściem wyposażonym w podjazd dla osób niepełnosprawnych znajduje się znacznik elektroniczny TOTUPOINT przeznaczony do korzystania dla osób niewidomych i słabowidzących. Wejścia do budynku nie są zabezpieczone bramkami.
Budynek nie jest wyposażony w windę. Dla osób niepełnosprawnych dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku. Schody w budynku są oznaczone taśmą kontrastową. Informację o rozkładzie pomieszczeń można uzyskać w kancelarii/punkcie informacyjnym, na tablicy informacyjnej oraz bezpośrednio od pracownika. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dział 2. Dostępność cyfrowa
1.    Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
Liczba stron:
    1
Liczba aplikacji:    0
Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-url    CHORZOW.PRACA.GOV.PL
ID a11y-status    [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie    2020-09-21
2.    Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności
Liczba stron: 
   1
Liczba aplikacji:    0
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Adres strony internetowej    PUP.CHORZOW.SISCO.INFO
Zgodność z UdC    [ X ] Częściowo zgodna
Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
*dokumenty pochodzą z różnych źródeł,*zostały wytworzone w kilku komórkach organizacyjnych,*niektóre materiały graficzne nie mają w pełni dokładnych opisów. Co wpływa na zróżnicowanie formy i kształtu treści.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1.    Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny    [ X ] TAK
b.    Kontakt korespondencyjny   [ X ] TAK
c.    Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości     
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych   [ X ] TAK
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów     
internetowych 
   [ X ] NIE
e.    Przesyłanie faksów   [ X ] TAK
f.    Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub     
aplikacje (tłumaczenie online) 
   [ X ] TAK
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty  [ X ] TAK
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego:    [ X ] od razu
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)    [ X ] TAK
2.    Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? [ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 2
3.    Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?   [ X ] TAK
b.    nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?  [ X ] NIE
c.    informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?  [ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1.    Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

[ X ] NIE
2.    Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE
3.    Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE
4.    Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?[
X ] NIE

 

Załączniki do pobrania: 2021-03-29 13:51:57 - Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (63.69 kB)

Ilość odwiedzin: 2998
Nazwa dokumentu: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Osoba, która wytworzyła informację: Damian Porwolik
Osoba, która odpowiada za treść: Damian Porwolik
Osoba, która wprowadzała dane: Damian Porwolik
Data wytworzenia informacji: 2021-03-29 12:07:50
Data udostępnienia informacji: 2021-03-29 12:07:50
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29 14:43:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner